صفحه اصلی > حوزه ریاست > معاون بهداشتی 

معاون بهداشتی شبکه بهداشت رودان

نام ونام خانوادگی : مهرداد صالحی

 

سمت های پیشین

  • مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودان
  • مسئول واحد مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودان
  • مسئول ستاد گسترش شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودان

 

 

 

 

 

شرکت در دوره ها و کنگره ها :

  • 14th International Course of Malaria Program Planing & Management ( 15 December 2012 to 14 February 2013 , WHO Regional Center)
  • International Congress on Malaria Elimination( as a poster) ( 25 - 27 january 2013, Kish Island)

 

 

پژوهش :

  • Ten-year trend of malaria in Roudan city (1380-1389)
  • Native larvivorous fish in an endemic malarious area of southern Iran, a biological alternative factor for chemical larvicides in malaria control program
  • Community knowledge and practices regarding malaria and long-lasting insecticidal nets during malaria elimination program in an endemic area in Iran
  • بررسی رابطه عوامل اقليمی(بارش، رطوبت و درجه حرارت) با بيماری مالاريا درشهرستان رودان

 

 

 

امتیازدهی