مدیریت توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

pic
نام و نام خانوادگی : ناصر رحمانیان
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
شماره تماس : 33564554-076

کارشناسان مدیریت توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

pic
نام و نام خانوادگی : ملیحه بشیرزاده
سمت: کارشناس منایع فیزیکی
برنامه: بهبود استاندارد تجهیزات و فضای فیزیکی واحدهای بهداشتی
شماره تماس : 33564554-076


pic
نام و نام خانوادگی : معصومه رفیعیان
سمت: کارشناس پزشک خانواده شهری و روستایی
برنامه: برنامه پزشک خانواده شهری-برنامه پزشک خانواده در مراکز شهری زیر 20هزار نفر،و مناطق روستایی
شماره تماس : 33564554-076


pic
نام و نام خانوادگی : مرضیه ناصریان
سمت: کارشناس گسترش
برنامه: رابط بیمه سلامت در برنامه های پزشک خانواده روستایی
شماره تماس : 33564554-076


pic
نام و نام خانوادگی : معصومه مرادی
سمت: کارشناس اقتصاد سلامت
برنامه: برنامه های مالی مرکز مدیریت شبکه
شماره تماس : 33564554-076


pic
نام و نام خانوادگی : سیده نرگس حسینی
سمت: کارشناس حقوقی
برنامه: امور داروئی وحقوقی
شماره تماس : 33564554-076

گروه آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه های سلامت

pic
نام و نام خانوادگی : لیلا حدادی
سمت: رئیس گروه آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه های سلامت
برنامه:
شماره تماس : 33564554-076


pic
نام و نام خانوادگی : راحیل امامی
سمت: کارشناس آموزش بهورزی
برنامه:
شماره تماس : 33564554-076


pic
نام و نام خانوادگی : سهیلا بابایی
سمت: کارشناس جلب مشارکتهای مردمی
برنامه:
شماره تماس : 33564554-076