رسالت و اهداف

 

مقدمه :

 جریان شکل گیری شبکه های بهداشتی درمانی کشور در بعد از انقلاب اسلامی ( از سال ۱۳۵۸ ) آغاز گردیده و در سطح وزارت بهداشت گروههای کاری متعدد متشکل از صاحبنظران و اساتید وقت تشکیل گردید از جمله این گروهها می‌توان به گروه برنامه ریزی خدمات بهداشتی ( با ۵ کمیته آموزش بهداشت، بهداشت خانواده و مدارس، بیماریهای واگیر و غیر واگیر ، بهداشت محیط اشاره نمود. ) سیاست ها و خط مشی ها و اولویتهای برنامه های بهداشتی در سال ۱۳۶۰ تهیه و ارائه گردید . سپس شرح وظایف ارتباط واحدها ، نیروی انسانی مورد نیاز و تنظیم برخی از معیارها و استانداردها برای خدمات تدوین گردید . برای روشن شدن مفهوم ، مسیر و حجم عملیات اجرائی گسترش شبکه های بهداشتی درمانی کشور و مشخص شدن نقش و سهم هر شهرستان و .... تهیه طرح های گسترش شبکه ها ضرورت پیدا کرد .

نظام ارائه خدمات سلامت در ایران بر پایه فلسفه مراقبتهای بهداشتی اولیه بنا نهاده شده است.شاخصها حاکی از آن است که با گسترش نظام ارائه خدمات مبتنی بر فلسفه مراقبتهای بهداشتی اولیه و افزایش دسترسی مردم به خدمات، کشور ما دستاوردهای بزرگی داشته است . بدیهی ست ارائه خدمات با این فلسفه نیازمند مدیریتی صحیح و چند جانبه می باشد.

مدیریت به معنای به کار گیری منابع برای دست یابی به اهداف است . منابع سرمایه ای و منابع مصرفی دو گروه اصلی تشکیل دهنده منابع هستند. به بیان ساده تر برای دست یافتن به هر هدفی باید کاری انجام داد و برای انجام کار نیازمند منابع هستیم و خود کار یا فعالیت چیزی جز تعامل بین این منابع نیست.

مدیریت شبکه و ارتقا سلامت این رسالت مهم را عهده دار می باشد (مدیریت منابع برای ارائه خدمات سلامت در سطح یک). متولی پیگیری اجرای برنامه های نظام شبکه در مراکز بهداشت استانها مرکزمدیریت توسعه شبکه و در مراکز بهداشت شهرستانها واحد توسعه شبکه می‌باشد.

رسالت و اهداف

هدف کلی:

تامین منابع مورد نیازبرای ارائه مراقبت های اولیه سلامت در واحدهای تابعه 

اهداف اختصاصی :

·         دستیابی به پوشش همگانی سلامت (UHC) از طریق مراقبت های اولیه سلامت (PHC)

·         برنامه ریزی و اجرای برنامه پزشک خانواده  ( شهر و روستا ) در قالب نظام ارجاع

·         شناخت و دسته بندی مسائل سلامتی منطقه و تنگناهای فنی و اجرایی برنامه های مرتبط

·         هماهنگی در استقرار برنامه های بهداشتی جدید در سیستم شبکه های بهداشتی درمانی

·         بازنگری مستمر و مقطعی طرح­های گسترش واحدهای محیطی و ستادی شبکه و معاونت بهداشت متناسب با تغییرات جمعیتی، جغرافیایی و تامین دسترسی سهل جامعه به خدمات سلامتی

·         راه اندازی، حفظ و نگهداری واحدهای بهداشتی درمانی

·         خرید، توزیع و بهبود استاندارد داور و تجهیزات

·         برآورد منابع اعتباری مورد نیاز جهت راه اندازی، تعمیر و تجهیز واحدهای تحت پوشش

·         جذب، پذیرش و توزیع نیروی انسانی مورد نیاز

·         توانمندسازی نیروی انسانی در اجرای برنامه های بهداشتی درمانی

·         اجرا و پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت و نظام ارجاع الکترونیک  

·         نظارت بر اجرای فعالیتها، پایش و سنجش کیفیت خدمات سلامت

·         اجرای برنامه رضایت سنجی ارایه خدمات در واحدهای تحت پوشش

·         بهره گیری از ظرفیت همکاری های بین بخشی و درون بخشی و مشارکت های مردمی در جهت ارتقاء سلامت جامعه

·         جلب همکاری بخش غیردولتی برای اجرای برنامه های بهداشتی

·         تامین مشارکت مردم در حفظ و ارتقای سلامت از طریق برنامه ریزی و اجرای برنامه هرخانه یک پایگاه سلامت

·         تامین مشارکت نهادها و سازمان ها در حفظ و ارتقای سلامت جامعه از طریق برنامه ریزی و اجرای برنامه شهرسالم