صفحه اصلی > واحدها > امورمالی و حسابداری > دفترداري وتنظيم حسابها 

عملکرد شرح وظایف تعریف دفترداری و تنظیم حسابها
    پرسنل واحد
     

تعریف دفترداری و تنظیم حسابها

به فرایند ثبت و تجزیه وتحلیل رویدادهای مالی وتهیه گزارش ها و صورتهای مالی گویند . بدین صورت که در سیستم دفترداری کلیه اطلاعات مالی اعم از واریزی,دارایی, موجودی کالا ,هزینه(حقوقی و غیر حقوقی) و درآمدهای یکساله و... ثبت حسابداری بر اساس استانداردهای حسابداری دولتی گردیده و نتیجه این فرایند بصورت تهیه گزارش مالی یا تهیه صورتهای مالی همچون ترازنامه و... جهت تجزیه و تحلیل و بررسی رویدادهای مالی در اختیار قرار میگیرد

شرح وظایف

صدورو ثبت کلیه اسناد حسابداری(اعم از واریزها و هزینه های حقوقی و تدارکاتی ودارویی و مطالباتی و...) با توجه به نظام نوین مدون دانشگاه 1
اتخاذ ترتیبات لازم به منظور ثبت به موقع حسابها 2
ارائه گزارش های لازم به مراجع استفاده کننده 3
تهیه اطلاعات مقطعی مورد نیاز مسئولین مافوق و ... در خصوص اسناد حسابداری 4
تنظیم اسناد حسابداری و صدور به موقع سند حسابداری مربوطه و انتقال به سیستم مکانیزه شدن سیستم 5
کنترل اسناد حسابداری مکانیزه با پیش نویس مربوطه و رفع اشکالات احتمالی 6
کنترل تراز آزمایشی ماهانه حسابها - تفصیل 1و تفصیل 2و تفصیل 3 7
نگهداری آرشیو مناسب از دستورالعملها وآیین نامه های مالی ,مکاتبات ,گزارشهای مالی وسایر منابع و اسناد و مدارک مالی 8
همکاری با سایر واحدهای مالی به منظور استخراج اطلاعات مورد نیاز 9
انجام امور مربوط به بایگانی اسناد حسابداری 10
ایجاد ثبت های اصلاحی جهت رفع مغایرت های موجود 11
تهیه صورت مغایرت بانکی سیستمی 12
تهیه کاربرگ 133 گام 13
انجام ثبت های مربوط به بستن حساب های مالی 14
کنترل اعتبارات دریافتی از دانشگاه و رفع مغایرت های موجود 15
کسر از حساب کردن اسناد سنواتی عامل مالی 16
ثبت شناسایی رویدادهای مالی تحقق یافته و پرداخت نشده 17

عملکرد

 

انتقال مانده حساب شبکه : حساب 4021125 در قالب 62 برنامه 1
انتقال مانده حساب 40210831 درقالب 15 برنامه 2
انتقال مانده حساب 19349816 در قالب 5 برنامه 3
انتقال مانده حساب 0102502466009 درقالب یک برنامه 4
بت کلیه ورودی های حسابها (واریزی ): 20 سند واریزی 5
ثبت کلیه هزینه ها اعم از حقوقی , مطالباتی پرسنلی , دارویی, تجهیزاتی, دیون, خرید , قرادادهای خودرو, خانه, پیمانکاری ,آب , برق, تلفن و...: 500 سند هزینه 6
کنترل تراز جامع تفصیل 1: 27 مورد 7
کنترل تراز جامع تفصیل 2: 110 مورد 8
کنترل تراز جامع تفصیل 3 : 3 مورد 9
کسر از حساب کردن اسناد سنواتی عامل مالی : 30 مورد سند سنواتی به مبلغ 459/776/791/3 ریال 10
تهیه صورت مغایرت بانکی ماهانه سیستمی: 10 صورت مغایرت مربوط به 4 شماره حساب 11
تهیه کاربرگ 133 گام جهت بستن حسابهای مالی قبل : اجرای 133 مرحله بستن حساب 93 12
ایجاد ثبتهای موردنیاز جهت بستن حسابهای مالی سال قبل - اصلاحی وبستن 40 مورد 13
کنترل رابط اعتبار با دانشگاه :25 مورد 14
کنترل رابط حقوق با دانشگاه :6 مورد 15
صدور سند حسابداری سیستمی رسید وحواله :500 مورد 16

برگشت به بالا

پرسنل واحد

عنوان شغل مدرک تحصیلی نام ونام خانوادگی ردیف
مسئول دفترداری و تنظیم حسابها لیسانس حسابداری صغری فتحی 1