عملکرد شرح وظایف رسیدگی
    پرسنل واحد
     

رسیدگی

بررسی اسنادی که تعهد پرداخت ایجاد می نماید ویامنجر به پرداخت می شود وکنترل نهایی مدارک وحصول اطمینان از صحت اعمال کنترلهای لازم طبق دستورالعمل های مربوطه

شرح وظایف

گرد آوری و بهنگام نمودن منابع اطلاعاتی معتبر از قبیل قراردادها,آئین نامه,مصوبات,دستورالعملها,مجوزهاواحکام کارگزینی دانشگاه وبخشنامه هاومصوبات سازمانهاوادارات دولتی مربوط جهت انجام رسیدگی 1
کنترل نهائی مدارک ورسیدگی وحصول اطمینان از صحت اعمال کنترلهای لازم طبق دستورالعمل مربوطه 2
تهیه ((برگ رفع نقائص))در مواردی که در مدارک مورد رسیدگی نقایصی موجود باشد 3
تماس مستمر با مسئول حسابداری اموال ,خرید کالاوخدمات جهت اطمینان از صحت مدارک مربوطبه رسیدگی کالا وخروج کالااز انبار 4
پیگیری دریافت اسناد ومدارک مورد رسیدگی از سایر واحدهای دانشگاه واتخاذ ترتیبات لازم جهت صدور کلیه اسناد حسابداری دانشگاه با توجه به مدارک واعلامیه هاو صورتحسابهای رسیده مربوط وهمچنین طبقه بندی صحیح آنها وکنترل ممهور بودن آنها به مهر - رسیدگی شد 5

عملکرد

 

برگشت به بالا

پرسنل واحد

عنوان شغل مدرک تحصیلی نام ونام خانوادگی ردیف
مسئول رسیدگی لیسانس حسابادری وحیده نوروزی 1