صفحه اصلی > آزمایشگاه ها 

آزمایشگاه ها


آزمایشگاه بیمارستان
آزمایشگاه شهری درمانگاه شماره 1
آزمایشگاه آب شبکه بهداشت و درمان
آزمایشگاه طبی بیکاه
آزمایشگاه طبی خراجی
آزمایشگاه طبی زیارتعلی

فهرست آزمایشات روستاهای شهرستان رودان

ردیف

نام آزمایش نوع نمونه حجم نمونه شرایط نگهداری یا انتقال نمونه آیا پیش نیاز به آمادگی قبلی دارد
1 CBC خون کامل - وردیدی 2CC حداکثر تا 4 ساعت بعد از نمونه گیری در دمای اتاق نیازبه ناشتایی ندارد
2 ESR خون کامل - وردیدی 2CC 2 ساعت در دمای اتاق 12 ساعت در دمای یخچال نیاز به آمادگی خاص ندارد
3 HB خون کامل - وردیدی 2CC حداکثر تا 4 ساعت بعد از نمونه گیری در دمای اتاق نیازبه ناشتایی ندارد
4 HCT خون کامل - وردیدی 2CC حداکثر تا 4 ساعت بعد از نمونه گیری در دمای اتاق نیازبه ناشتایی ندارد
5 BG خون کامل - وردیدی 2CC - نیازبه ناشتایی ندارد
6 FBS سرم یا خون لخته 2CC حداکثر تا 2 ساعت در دمای اتاق حداقل 8 ساعت - ناشتا
7 BUN سرم یا خون لخته 2CC 24 ساعت در دمای اتاق 7 روز در دمای در دمای 8-4 14-8 ساعت - ناشتائی
8 Creatnin سرم یا خون لخته 2CC 24 ساعت در دمای اتاق 7 روز در دمای در دمای 8-4 14-8 ساعت - ناشتائی
9 OGTT سرم یا خون لخته 2CC حداکثر تا 2 ساعت در دمای اتاق حداقل 8 ساعت - ناشتا برا FBS
10 GCT سرم یا خون لخته 2CC حداکثر تا 2 ساعت در دمای اتاق حداقل 8 ساعت - ناشتا برا FBS
11 2HPP سرم یا خون لخته 2CC حداکثر تا 2 ساعت در دمای اتاق نمونه 2 ساعت بعد از خوردن غذا گرفته شود
12 Clesterol سرم یا خون لخته 2CC 24 ساعت در دمای اتاق 7 روز در دمای در دمای 8-4 حداقل 12 ساعت ناشتا باشد
13 Triglyceride سرم یا خون لخته 2CC 24 ساعت در دمای اتاق 7 روز در دمای در دمای 8-4 حداقل 12 ساعت ناشتا باشد
14 تشخیص کیفی حاملگی سرم یا خون لخته 2CC سرم در عرض 2 ساعت جداشود ترجیحا بیمار ناشتا باشد
15 رایت سرم یا خون لخته 2CC سرم در عرض 2 ساعت جداشود ترجیحا بیمار ناشتا باشد
16 ویدال سرم یا خون لخته 2CC سرم در عرض 2 ساعت جداشود ترجیحا بیمار ناشتا باشد
17 VDRL سرم یا خون لخته 2CC سرم در عرض 2 ساعت جداشود نیاز به آمادگی خاص ندارد
18 Serum CRP سرم یا خون لخته 2CC سرم در عرض 2 ساعت جداشود ترجیحا بیمار ناشتا باشد
19 STOOL نمونه مدفوع راندم حداقل 5 گرم خنک ترین محل آزمایشگاه یا تا زمان انجام آزمایش در یخچال عدم مصرف میلین- روغن معدنی-بیسمت
20 Occult Blood نمونه مدفوع راندم حداقل 5 گرم خنک ترین محل آزمایشگاه
21 آنالیز کامل ادرار ادرار حداقل 10CC حداکثر 1 ساعت بعدازنمونه گیری با دمای 8-4 به مدت 24 ساعت نمونه ادار اول صبح یا رندام
22 آزمایش کشت ادرار ادرار حداقل 10CC حداکثر 1 ساعت بعدازنمونه گیری با دمای 8-4 به مدت 24 ساعت نمونه ادار اول صبح
23 Uric Acid سرم یا خون لخته 2CC سرم جداتا زمان انتقال در یخچال نگهداری شود حداقل 12 ساعت - ناشتا
24 Serum HDL سرم یا خون لخته 2CC سرم جداتا زمان انتقال در یخچال نگهداری شود حداقل 12 ساعت - ناشتا
25 Serum LDL سرم یا خون لخته 2CC سرم جداتا زمان انتقال در یخچال نگهداری شود حداقل 12 ساعت - ناشتا
26 Serum SGOT سرم یا خون لخته 2CC سرم جداتا زمان انتقال در یخچال نگهداری شود نیازبه ناشتایی ندارد
27 Serum SGPT سرم یا خون لخته 2CC سرم جداتا زمان انتقال در یخچال نگهداری شود نیازبه ناشتایی ندارد
29 ALP سرم یا خون لخته 2CC سرم جداتا زمان انتقال در یخچال نگهداری شود نیازبه ناشتایی ندارد
بازدیده شده : 3973